axali ambebi (3 seqtemberi 2014 - 10:51:25)
axali ambebi (3 seqtemberi 2014 - 10:51:25)
27 agvisto 14 - 13:52:00
oqruashvilma or tanasoflels esrola
image
irakli oqruashvilma or tanasoflels - pavle da vasil qarelebs cecxlsasroli iaraghit esrola. informacias amis shesaxeb "qartuli ocnebis"majoritari deputati temo giguashvili adasturebs. incidenti kviras, daaxloebit saghamos 22 saatze sofel tyviavshi moxda.
oqruashvili dacvis or tanamshromeltan ertad, avtomanqanit "qartuli ocnebis"mxardamcherebs pavle da vasil qarelebs gaekida. is cecxlsasroli iaraghit isroda, dazaralebulebis avtomobils 3 tyvia aqvs moxvedrili. rogorc irkveva, tavdacvis yofili ministri tanasoflelebs daewia da fizikurad gausworda. dazaralebulebic da mati avtomobilic am droistvis gauchinarebulia, mattan dakavshireba ver xerxdeba.
image
katolikos-patriarqi ilia meore saqartvelos moqalaqeebis 91%-s moswons - asetia amerikis erovnul-demokratiuli institutis sociologiuri kvlevis shedegi. es kvleva organizaciam ivlisis bolosa da agvistos dasawyisshi chaatara. kvlevis farglebshi 3,300-ze meti moqalaqe gamoikitxa.mowonebis reitingshi patriarqis shemdgom adgilebs politikosebi ikaveben da mat shoris yvelaze popularuli irakli alasaniaa 60%-it.mas mosdevs premier-ministri irakli gharibashvili - 54%-it da parlamentis tavmjdomare davit usufashvili - 51%-it.wina kvlevastan shedarebit, romelic ramdenime tvis win chatarda, politikosta reitingis procentuli machvenebeli 10 erteulit aris daklebuli.
amave gamokitxvashi, davit baqradze aris pirveli opoziciis lideri, romelic tavisi machveneblit parlamentis tavmjdomares mosdevs, baqradzis reitingi 48 %-ia.momdevno poziciazea prezidenti giorgi margvelashvilia, aseve 48 %-it. margvelashvili, davit narmaniastan ertad, ertaderti politikosia, romlis reitingic bolo periodshi gaizarda.rac sheexeba tavad dedaqalaqis mers, is reitingit prezidents mosdevs, davit narmanias mowonebis machvenebeli 45 %-ia.
igive machvenebeli aqvs yofil premier-ministrs da koalicia "qartuli ocnebis" damaarsebels bidzina ivanishvils - 45 %. NDI-s kidev erti kvleva achvenebs, rom moqalaqeebis azrit, yofili premieri gadadgomis shemdegac kvlav ereva xelisuflebis saqmianobashi.
kvlevis ert-erti mizani iyo imis gamorkveva, tu ramdenad mnishvnelovnad miichnevs mosaxleoba qveyanashi dzlieri opoziciuri partiis arsebobas. am kitxvaze pasuxebi ase gadanawilda: dzlieri opoziciis arsebobas aucileblad miichnevs moqalaqeebis 82 %.yvelaze dzlier opoziciur partiad ki gamokitxulta 51 % nacionalur modzraobas miichnevs.
image
darialis xeobashi dakarguli saqartvelos moqalaqis cxedari napovnia. shinagan saqmeta saministros sagangebo situaciebis departamentis mashvelebma ramdenimedghiani dzebnis shemdeg cxedari darial-hesis gvirabshi aghmoachines. stiqiuri ubedurebis dros hesis gvirabshi saremonto samushaoebs atarebda ori piri. ert-erti matganis, turqetis moqalaqis cxedari ramdenime dghis win mdinare tergis dinebam rusetis mxares gariya. dghes ki qartvelma mashvelebma saqartvelos moqalaqis cxedaric ipoves.
lafanyuris specoperaciis saqmeze momushave specialurma sazogadoebrivma komisiam mushaoba daasrula. pirveladi shedegebis mixedvit, dasturdeba, rom lafanyuris operaciashi monawile pirebi ushualod arian chartuli amave saqmis gamodziebashi, rasac daushveblad miichnevs saxalxo damcveli. komisiis wevrebis ganmartebit, xelisuflebas am saqmis gamosadzieblad politikuri neba ar aqvs. komisia, romelic saxalxo damcvelis iniciativit sheiqmna, dghes pankisis mosaxleobas mushaobis shedegebs gaacnobs.
lafanyuris specoperacia 2012 wlis 14 agvistos daiwyo da is msxverplit dasrulda.
27 agvisto 14 - 10:13:00
telavis sakrebulos deputats scemes
image
telavis sakrebulos deputats fizikurad gauswordnen. incidenti gvian ghamit qalaqis centrshi moxda.
"gaertianebuli opoziciis" wevr nika vardoshvils shelaparakeba sastumro "dzveli telavis" menejertan mouvida. sityvieri dapirispireba male xelchartul chxubshi gadaizarda. garchevis ert-erti monawile shalva sefiashvili ambobs, rom arafxizel nasvamma sakrebulos wevrma mas sheuracxyofa miayena, rac chxubis mizezi gaxda. faqti sastumroze gantavsebuli sametvalyureo kamerebit aris gadaghebuli. nacemi deputati telavis referalur saavadmyofoshi gadaiyvanes. mimdinareobs gamodzieba.
image
chrdilo-atlantikuri aliansi kardifshi momaval kviras dagegmil samitze tavisi bazebis aghmosavlet evropis teritoriaze gantavsebis sakitxs ganixilavs. amis shesaxeb aliansis generalurma mdivanma dasavlur presastan interviushi ganacxada.
"es aris natos pasuxi ukrainis krizisze,"- ganacxada anders fog rasmusenma da daamata, rom bazebis aghmosavlet evropis teritoriaze gantavseba baltiispiretshi shesadzlo dadzabulobis tavidan acilebasac isaxavs miznad.
"realobas tvali unda gavusworot. ruseti natos partniorad ar miichnevs. ruseti aris qveyana, romelmac, samwuxarod, meore msoflio omis shemdeg pirvelad miitaca teritoria dzalis gamoyenebit. chven ashkarad adekvaturebi unda viyot." "gardianisa" da sxva 5 evropuli gazetistvis micemul interviushi man ganacxada: "advilia vtqvat, rom aravin eloda rusetis mier teritoriis dzalis gamoyenebit mitacebas. chven aseve vnaxet tvalsachino cvlileba rusetis samxedro midgomasa da shesadzleblobebshi, magalitad, saqartvelostan 2008 wlis omis shemdgom,"- acxadebs anders fog rasmuseni.
nato aghmosavlet evropashi mzadyofnis aqtiur gegmaze gadasvlas iwyebs, rac generaluri mdivnis ganmartebit, evropashi sheqmnili usafrtxoebis axalma garemom ukarnaxa.
image
saqartvelos jandacvis ministris xelmdzghvanelobit, qartveli eqimebi gamteniisas ukrainashi gaemgzavrnen. samdghiani vizitis mizani qveyanashi mimdinare shetakebebis dros dachrilebis da dashavebulebis mkurnalobis organizebashi daxmareba.
jandacvis ministris tqmit, dagegmilia shexvedrebi, romelta shemdegac shedgeba saqartvelos mxridan daxmarebis konkretuli gegma. adgilze daxmarebastan ertad ar gamoiricxeba saqartveloshi asamde pacientis samkurnalod chamoyvana. jandacvis ministrtan ertad kievshi gaemgzavra sagangebo situaciebis departamentis xelmdzghvaneli.
image
petre poroshenkom da vladimer putinma ertmanets xeli chamoartves da evrokavshirisa da sabajo kavshiris wevri qveynebis liderebtan ertad molaparakebis magidas miusxdnen. ar aris gamoricxuli, rom minskshi petre poroshenkosa da vladimer putinis pirispir shexvedrac gaimartos.
rusetis liderma pirveli gancxadebac gaaketa da aghnishna, rom ukrainis krizisi dzalismieri metodebit da aghmosavlet regionebis warmomadgenelta interesebis gatvaliswinebis gareshe ver mogvardeba.
samitis dawyebamde ukrainis prezidentma pirispir shexvedra gamarta evrokavshiris umaghles warmomadgenel ketrin eshtontan da maspindzeli qveynis lider aleqsandre lukashenkostan. petro poroshenkom tavis komentarshi saqartvelo da moldovac axsena da ganacxada, rom ukraina am qveynebtan ertad miiswrafvis evropisken.
2012 wlis 13 tebervals momxdari ormagi teroristuli aqtis gamodziebashi axali detalebi ikveteba - informacias turquli media avrcelebs, romelic iuwyeba, rom 2012 wlis tebervalshi indoetshi momxdarsa da tbilisshi aghkvetil teraqtebs organizebas iranis mxardacherit teroristuli organizaciebi uwevdnen.
gamodzieba mivida dasakvnamde, rom saqartveloshi israelis saelchoze dagegmili teraqti dakavshirebulia "tahid salamis" qseltan, xolo savaraudo echvmitanili naser gafiri, romelic saqartveloshi 2011 wlis 2 noembers shemovida da qveyana 2012 wlis 13 tebervals datova, sargeblobda diplomatiuri pasportit, romelic iranis sakonsuloze iyo miertebuli.
delishi israelis saelchostan 2012 wlis 13 tebervals momxdari teraqtis shedegad otxi adamiani daichra, xolo tbilisshi israelis saelchos manqanaze mimagrebuli asafetqebeli mowyobiloba saelchos tanamshromelma shenishna da policias sheatyobina. tbilisshi dagegmili teraqti samartaldamcvelebma aghkvetes.
26 agvisto 14 - 14:15:00
tbilisis meriam 31 proeqti sheachera
tbilisis meriam ramdenime infrastruqturuli proeqti sheachera. laparakia samushaoebze, romlebic ukve chatarebuli tenderebis mixedvit unda chatarebuliyo. sul gacherebulia 31 proeqti, mat shoris temqaze sarkinigzo xidis reabilitaciac. dedaqalaqis meriashi ganmartaven, rom shecherebis mizezi tenderis pirobebis iuridiuli gaumartaobaa.
"mizezi gaxlavt is, rom xelshekrulebebi iyo shedgenili dzalian arakvalificiurad; ar iyo gamokvetili kontraqtorta valdebulebebi. chven mivighet gadawyvetileba, rom gavamkacrot mteli rigi valdebulebebi, rac sheexeba kontraqtorebis mier sagarantio valdebulebebis shesrulebas,"- ganacxada tbilisis meris moadgilem giorgi xelaiam.
am gadawyvetilebas akritikebs sakrebulos umciresoba. nacionaluri modzraobis wevri irakli abesadze adasturebs, rom merias aqvs iuridiuli ufleba sheacheros aghnishnuli proeqtebi, tumca amit mxolod tbiliselta interesebs miadgeba zarali.
1 2 3 4 5
informaciis wyaro rustavi2.com
(c) wapclub.geservisi wap-masterebistvis:
info agebulia wapclub.ge_dan -las@ha-
WapLoad.Ge